Strongly correlated Quantum Fields out of equilibrium - Hannes-Jörg Schmiedmayer

Hannes-Jörg Schmiedmayer, Technische Universität Wien (Einzelprojekt), 600.000 Euro Fördersumme, Project Finder